TinyLinks.Net điều chỉnh tỷ lệ thanh toán

Để tăng tỷ lệ thanh toán cho rate Việt Nam nay TinyLinks.Net thay đổi lại chính sách tỷ lệ thanh toán như sau:

Như vậy rate VN sẽ nâng lên thành 1ip/ngày là 0.0072$ sẽ cao hơn so với tỷ lệ cũ là 1ip/ngày 0.0055$

Published on: 4/22/18, 2:59 PM
C-STAT C-STAT